Cy
frowaRodzina.pl
Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują w codziennym życiu do nauki, rozrywki i komunikacji. Szkoła Podstawo-
wa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H.Ch. Andersena w Olsztynie inicjuje i propaguje działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci
i młodzieży do zasobów Internetu oraz zaznajomienia rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online, promując
akcje nastawione na pozytywne wykorzystywanie Internetu i mediów cyfrowych w życiu codziennym. Tworzymy kulturę szacunku, zrozumie-
nia, zaufania i tolerancji w sieci.
Od roku szkolnego 2019/2020 na terenie
Cyfrowa Rodzina odbyły się między inny-
stwa młodych internautów. Ambasadorem
• Pamiętaj, że z każdej sytuacji jest jakieś
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w
mi lekcje profilaktyczne (także z udziałem
projektu jest Krzysztof Hołowczyc. W ra-
wyjście - w sytuacji zagrożenia online po-
Olsztynie realizowany jest projekt Cyfrowa
przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej),
mach projektu powstał serwis internetowy
proś o pomoc zaufaną osobę dorosłą lub
Rodzina - rozwijanie kompetencji multime-
dotyczące cyberbezpieczeństwa i cyberza-
dla dzieci www.321internet.pl , komiks oraz
zadzwoń pod bezpłatny numer 116 111.
dialnych oraz zapobieganie cyberzagroże-
grożeń dla uczniów SP25 w Olsztynie oraz
propozycja zajęć edukacyjnych w szkołach
niom w ramach cyklu projektów NASK CY-
ich rodziców, lekcje z udziałem studentek
podstawowych. Zachęcamy do zapoznania
BERBEZPIECZEŃSTWO
— Społeczne
WNS UWM w Olsztynie - dotyczące cyfro-
się z przygotowanymi w ramach projektu
Pamiętaj! Zawsze stosuj
i edukacyjne aspekty cyberbezpieczeństwa.
wych kompetencji (poprowadzone w oparciu
kreskówkami.
zasady NETYKIETY
Adresatami projektu są nie tylko dzieci, ro-
o scenariusze stworzone na podstawie kata-
dzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 25
logu kompetencji - https://edukacjamedial-
Drogi Rodzicu, Drogi Uczniu
z Oddziałami Integracyjnymi im. Hansa Chri-
na.edu.pl/lekcje/), a także konkursy wiedzy,
tu możesz znaleźć
stiana Andersena w Olsztynie, ale również
plastyczne i literackie oraz różnego rodzaju
przydatne informacje:
mieszkańcy Olsztyna i całego województwa.
inicjatywy angażujące uczniów do podno-
Głównymi celami projektu Cyfrowa Rodzi-
szenia poziomu świadomości i kompetencji
Gdzie jeszcze można uzyskać pomoc i wska-
na - rozwijanie kompetencji multimedialnych
medialnych i informacyjnych. Ich efektem
zówki?
oraz zapobieganie cyberzagrożeniom jest:
były między innymi liczne prace plastyczne,
• uświadamianie zagrożeń wynikających
prezentacje multimedialne wykonane przez
z niewłaściwego korzystania z Internetu
uczniów, scenki dotyczące cyberzagrożeń itp.
http://pl.sheeplive.eu/
i telefonów komórkowych,
W trakcie realizacji projektu wykorzystywane
• ukazanie mechanizmu powstawania uzależ-
i prezentowane były uczniom liczne materiały
Owce w sieci
nień,
zaczerpnięte z wielu ciekawych stron, a także
• uświadamianie negatywnego wpływu nie-
filmy i bajki edukacyjne dotyczące kompe-
Zabawne kreskówki z morałem dotyczące
odpowiednich i nienadzorowanych gier
tentnego korzystania z Internetu i cyfrowych
netykiety oraz profilaktyki zagrożeń zwią-
komputerowych,
dobrodziejstw. Zachęcamy, byście wraz z ro-
zanych z korzystaniem przez dzieci z Inter-
helpline.org.pl
• kreowanie właściwego modelu spędzania
dzicami odwiedzili wspomniane strony i za-
netu, telefonów komórkowych i innych no-
Pomaga wszystkim młodym internautom.
wolnego czasu,
poznali się z ich przesłaniami:
wych technologii.
• uświadamianie konsekwencji prawnych
Jego celem jest niesienie pomocy dzieciom
i odpowiedzialności za działania w sieci,
i młodzieży w sytuacjach zagrożenia bez-
Uczniu, poznaj zasady
• promowanie pozytywnych doświadczeń in-
pieczeństwa podczas korzystania z nowych
bezpiecznego Internetu!!!
technologii. Wspiera również rodziców
ternetowych,
i profesjonalistów, którzy w swojej pracy
• podniesienie świadomości i odpowiedzial-
W związku z tym, że prowadzone są lekcje
zawodowej spotykają się z problemami mło-
ności rodziców za stan bezpieczeństwa ich
zdalnie, przypominamy o podstawowych za-
dych internautów.
dzieci w kontakcie z cyfrowymi mediami,
sadach zachowania się w Internecie:
• podniesienie poziomu świadomości i kom-
• Zabezpiecz swój komputer, telefon, tablet
Są po to, żeby pomagać wszystkim w radze-
petencji nauczycieli, rodziców/opiekunów
- zainstaluj dobry program antywiruso-
niu sobie z zagrożeniami online.
w zakresie kompetentnego wykorzystania
wy, pamiętaj o aktualizacjach, nie klikaj
W jakich sytuacjach mogą Wam pomóc? Na
mediów i radzenia sobie z zagrożeniami
w nieznane i podejrzane linki.
przykład:
online,
• Dbaj o prywatność swoją i innych - niko-
• gdy ktoś Was ośmiesza, szantażuje, wysy-
• wskazanie narzędzi i strategii, dzięki któ-
http://mamatatatablet.pl/
mu nie udostępniaj swoich haseł oraz da-
ła wulgarne wiadomości,
rym można uzyskać ochronę lub radzić so-
nych osobowych.
• gdy ktoś na czacie czy poprzez komunika-
bie z zagrożeniami online,
Krótki film przestrzega wszystkich przed
• Dbaj o swój wizerunek - daj się poznać
tor zadaje Wam krępujące pytania, prosi
• ochrona uczniów szkół podstawowych
zbyt wczesnym i niekontrolowanym udo-
z pozytywnej i dobrej strony.
o zdjęcie, namawia na spotkanie,
przed patologią, wszelkimi formami prze-
stępnianiem dzieciom urządzeń elektro-
• Szanuj innych - nie publikuj poniżających
• gdy ktoś włamie się Wam na konto w grze
mocy oraz szkodliwymi treściami w Inter-
nicznych, jak tablety czy smartfony. Autorzy
komentarzy, zaczepnych treści, traktuj lu-
czy w portalu społecznościowym,
necie.
kampanii wskazują jednocześnie, kiedy i jak
dzi tak, jak byś sam chciał być traktowany,
• gdy ktoś wysyła lub prezentuje Wam tre-
Jednakże podejmowane działania nie są
udostępniać media elektroniczne z pożyt-
• Szanuj prawo do własności - jeśli kopiu-
ści zawierające pornografię lub przemoc.
skierowane tylko i wyłącznie do społeczności
kiem dla rozwoju najmłodszych.
jesz obrazek, artykuł czy wypowiedź, po-
skupionej wokół ZSO nr 3 w Olsztynie, ale
daj źródło i autora.
do wszystkich młodych ludzi (między innymi
• Używaj poprawnego języka
- pamiętaj
przez stworzenie stron www.cyfrowarodzi-
o ortografii, interpunkcji i zwrotach
na.pl oraz www.cyfrowarodzina.olsztyn.pl ,
grzecznościowych. Dostosuj język do
liczne konkursy, akcje, publikacje itp.), by
odbiorcy - inaczej rozmawiasz z kolegą,
w bezpieczny i kompetentny sposób korzy-
a inaczej z nauczycielem czy osobą dorosłą.
stali z dobrodziejstw cyfrowych mediów.
• Postuj odpowiedzialnie - pomyśl i zasta-
Zapraszamy do odwiedzania stron cyfrowa-
nów się, zanim coś opublikujesz. To, co
rodzina.pl oraz cyfrowarodzina.olsztyn.pl
wrzucisz do sieci, zostanie tam na zawsze.
i zapoznania się z zawartymi tam informacja-
• Szanuj swój czas - zachowaj umiar w spę-
mi, poradami, wskazówkami, linkami, aktu-
http://www.321internet.pl/
dzaniu czasu w Internecie.
alnościami oraz relacjami z podejmowanych
• Korzystaj z możliwości, które daje Inter-
działań, a także z galerią prac konkursowych
Projekt
3… 2… 1 Internet to wspólne
net - zastanów się, jak można twórczo
nadesłanych na konkurs plastyczny i lite-
przedsięwzięcie fundacji Dzieci Niczyje
i efektywnie wykorzystać jego możliwości.
racki Cyfrowi Tubylcy. W ramach projektu
oraz firmy Microsoft na rzecz bezpieczeń-
133820otbr-a-M
https://fundacja.orange.pl - Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze
inicjatywy zachęca młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności przy wykorzystaniu nowych
technologii.
https://fundacja.orange.pl/blog/wpis/netykieta - Netykieta. 15 zasad postępowania w sieci
www.przedszkolaki.sieciaki.pl - sieciakowy serwis przeznaczony dla najmłodszych dzieci.
https://stojpomyslpolacz.pl/
www.fdn.pl - oficjalna strona Fundacji Dzieci Niczyje.
Polska wersja strony STOP.THINK.CON-
Co to jest netykieta?
NECT, której celem jest zwiększenie poziomu
Netykieta to zasady zachowania, które odpowiadają na pytanie: jak zachowywać się w internecie?
Podstawowe zasady netykiety*
świadomości użytkowników Internetu i pro-
1. Szanuj innych i traktuj ludzi tak, jak chcesz
9. Szanuj prawo do własności w sieci
mowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrze-
aby traktowali Ciebie
10. Dbaj o prywatność swoją i innych
https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/
ni. Na portalu znajdują się praktyczne porady
2. Sprzeciw się hejtowi
11. Użyj wyszukiwarki na forum lub Google
z zakresu bezpiecznego użytkowania Inter-
3. Nie nadużywaj CAPS LOCKA
12. Respektuj zasady grupy
Portal zawierający ciekawe filmy, informacje
netu.
4. Pisz po polsku
13. Postuj odpowiedzialnie
i materiały dotyczące uzależnień od różnego
5. Sięgnij do słownika
14. Uważaj z ironią i sarkazmem
rodzaju czynności - np. siecioholizm, zaku-
6. Nie przesadzaj z emotkonami
15. Miej umiar
7. Nie trolluj
*więcej na htps://fundacja.orange.pl/blog/wpis/
poholizm, fonoholizm i inne uzależnienia.
8. Uważaj na fake newsy
netykieta
Jego celem jest rozpowszechnianie rzetelnej
wiedzy na temat uzależnień behawioralnych
http://www.dzieckowsieci.pl/
Czy jesteś kompetentnym medialnie i informacyjnie internautą?
wśród szerokiego grona odbiorców oraz po-
Kampania „Chroń dziecko w sieci” ma na
Możesz to sam sprawdzić i ocenić.
moc psychologiczna i prawna osobom do-
Zespół badaczy, pracujących pod kierunkiem P. Siudy i G.D. Stunży, opracował model kompetencji medialnych, informa-
celu przestrzec rodziców przed konsekwen-
tkniętym problemem uzależnień behawio-
cyjnych i cyfrowych, łącząc wybrane zachowania, wiedzę i umiejętności zawarte w katalogu kompetencji [Katalog 2014]
cjami kontaktów dzieci w wieku przedszkol-
ralnych (osoby uzależnione oraz ich bliscy).
w poszczególne standardy. Model ten podzielony został na trzy główne składowe: zachowania informacyjne, zachowania
nym i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi tre-
produkcyjne oraz życie w Internecie - szczegółowo opisane poniżej:
ściami w Internecie i wskazać im, jak ograni-
Zachowania informacyjne [Siuda, Stunża, 2012]:
czyć ryzyko takich kontaktów.
Standard 1 Sprawne i skuteczne docieranie do informacji
Rozpoznawanie potrzeb informacyjnych. Formułowanie pytań w oparciu o potrzeby informacyjne. Wiedza o źródłach infor-
macji. Odnajdywanie, wybieranie i ocena źródła informacji. Archiwizowanie informacji.
Standard 2 Krytyczna ocena informacji
Rozumienie treści komunikatu. Odnajdywanie, wybieranie i ocenianie informacji (aktualność, dokładność, ważność, wia-
https://dyzurnet.pl/
rygodność źródła: autor, domena, instytucja sprawcza, autorytet nauczyciela, wszechstronność). Rozróżnianie faktów od
https://www.cyfrowobezpieczni.pl
opinii. Rozróżnianie treści reklamowych od niereklamowych.
Dyżurnet.pl - to punkt kontaktowy, tzw. ho-
Zachowania produkcyjne [Siuda, Stunża, 2012]:
Cyfrowobezpieczni
tline, którego eksperci przyjmują i reagują
Standard 3 Tworzenie, przetwarzanie i prezentowanie treści
na zgłoszenia (także anonimowe) przesyłane
Projekt Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna
Tworzenie nowych treści. Przetwarzanie treści znalezionych w Internecie i/lub tworzenie. Prezentowanie nowych i/lub prze-
od użytkowników oraz instytucji o treściach
Szkoła Cyfrowa wymyślono po to, by skutecz-
tworzonych treści.
nielegalnych i szkodliwych (ze szczególnym
nie odpowiedzieć na problemy i wyzwania
Standard 4 Prawne aspekty produkowania i dystrybucji treści
uwzględnieniem treści internetowych przed-
związane z bezpiecznym korzystaniem z za-
Świadomość prawnego i etycznego wymiaru tworzenia treści. Wiedza dotycząca przetwarzania treści zgodnie z prawem. Zna-
stawiających seksualne wykorzystywanie
sobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.
jomość praw twórcy treści zamieszczanych w Internecie. Rozpoznawanie problemów związanych z własnością w Internecie.
dzieci). Informacje o nielegalnych treściach
Życie w Internecie [Siuda, Stunża, 2012].
przekazywane są policji lub innym zespołom
Standard 5 Empatia i wizerunek
reagującym należącym do międzynarodowe-
Wiedza o Internecie jako przestrzeni wspólnej - dzielonej z innymi ludźmi. Dbanie o empatię w komunikacji internetowej.
Budowanie wizerunku w sposób przemyślany i adekwatny do otoczenia.
go stowarzyszenia INHOPE. Projekt reali-
zowany jest przez NASK.
Standard 6 Bezpieczeństwo i prywatność
https://www.saferinternet.pl/
Znajomość zagrożeń związanych z poruszaniem się w Internecie. Radzenie sobie z internetowymi niebezpieczeństwami.
Uzyskiwanie kontroli nad udzielanymi innym informacjami. Świadomość powiązań oraz różnic między komunikacją zapo-
średniczoną i niezapośredniczoną przez Internet. Stosowanie zasad higieny związanej z korzystaniem z komputera.
To oficjalna strona projektu Komisji Euro-
pejskiej, realizowanego w Polsce przez kon-
Standard 7 Partycypacja w społecznościach internetowych
sorcjum: Fundację Dzieci Niczyje i Naukową
Rozpoznawanie elementów kultury internetowej. Uczestniczenie w społecznościach internetowych. Inicjowanie i rozwijanie
społeczności internetowych opartych o wspólne zadania [Siuda, Stunża, 2012].
Akademicką Sieć Komputerową. Na stronie
https://cybernauci.edu.pl/
znajdują się materiały edukacyjne, kursy e-le-
Czy jesteś więc kompetentnym medialnie i informacyjnie internautą? Czy wiesz, jak rozwijać swoje kompetencje? Wskazów-
arningowe, scenariusze zajęć, poradniki i bro-
ki i opisane szczegółowo poszczególne kompetencje u dzieci, młodzieży i osób dorosłych znajdują się na stronie https://edu-
Cybernauci
- ten kompleksowy projekt
szury oraz raporty i badania.
kacjamedialna.edu.pl/kompetencje. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z treściami prezentowanymi na wskazanych
przez nas stronach oraz naszymi działaniami na rzecz rozwijania wspomnianych kompetencji i promocji bezpieczeństwa
kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci
w sieci opisanymi na stronie www.cyfrowarodzina.pl.
jest skierowany do osób pracujących w szko-
Literatura
łach, uczniów i uczennic oraz ich rodziców
Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych 2014. Fundacja Nowoczesna Polska ‹http://katalog.edukacjamedialna.edu.pl›
i opiekunów. Jego celem jest podniesienie
Siuda P., Stunża G. D. (red.) 2012. Dzieci Sieci - kompetencje komunikacyjne najmłodszych: Raport z badań. Gdańsk. Instytut Kultury Miejskiej: 5 - 62.
kompetencji wszystkich wymienionych grup
w zakresie bezpiecznego korzystania z cyber-
UWAGA KONKURS!!!
przestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.
Korzystasz z Internetu? Wiesz, jakie są jego zalety?
Chodzisz do przedszkola, szkoły podstawowej lub szkoły średniej?
Lubisz rysować, malować, tworzyć wiersze?
Masz inny kreatywny pomysł- na przykład na komiks?
To konkurs dla Ciebie!
https://przystanwsieci.pl/
Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena w Olsztynie zaprasza do udziału
Przystań w Sieci to projekt edukacyjny, który
w konkursie plastyczno-literackim „Internet uczy, bawi i rozwija - czyli zalety cyfrowych mediów i edukacji
Sieciaki.pl
powstał z inicjatywy Facebooka, NASK PIB
online”.
To projekt edukacyjny na temat bezpieczne-
i UNICEF Polska. Został stworzony z myślą
Prace konkursowe należy przesyłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im H.
Ch. Andersena w Olsztynie, ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn z dopiskiem „Cyfrowi Tubylcy” w nieprze-
go korzystania z Internetu, adresowany do
o uczniach, nauczycielach, psychologach, pe-
kraczalnym terminie do dnia 30.11.2020 r. wraz z wymaganymi załącznikami. Prace literackie powinny być
dzieci w wieku 9-11 lat, który porusza m.in.
dagogach i bibliotekarzach, poszukujących
dostarczone na adres email: konkurs.cyfrowitubylcy@gmail.com. Szczegóły, regulamin i załączniki znajdują
kwestie nieodpowiednich treści. Dzieci
odpowiedzi na pytania dotyczące odpowie-
się na stronie internetowej szkoły lub stronie www.cyfrowarodzina.pl.
Dla zwycięzców i osób wyróżnionych Organizator przewiduje nagrody: tablety 10’ z klawiaturą i etui, Smart
mogą korzystać z serwisu oraz zamieszczo-
dzialnego korzystania z Internetu, ochrony
Bandy Xiaomi, głośniki bezprzewodowe 20W -40W, pamięci flash - Kingston 32 GB i 64 GB, tablety graficz-
nego w nim kursu e-learningowego „Misja:
własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa
ne, słuchawki bezprzewodowe i inne liczne gadżety
Bezpieczny Internet” samodzielnie lub w to-
online.
Jesteś studentem? Potrafisz kompetentnie korzystać z multmediów? Napisz konspekt/scenariusz zajęć z wy-
warzystwie rodziców. Poszczególne elemen-
korzystaniem cyfrowych mediów i prześlij na adres e-mail konkurs.cyfrowitubylcy@gmail.com do 06.12.2020.
Koordynatorki projektu NASK „Cyfrowa Rodzina”
ty serwisu mogą być również podstawą zajęć
Do wygrania wymienione powyżej cenne nagrody! Zapraszamy.
mgr Anna Tomaszewicz
Szczegóły i Regulamin konkursu na www.cyfrowarodzina.pl
szkolnych.
mgr Magdalena Słowik
133820otbr-b-M