Regulamin konkursu - STUDENCI


Korzystasz z Internetu? Wiesz, jakie są jego zalety? Jesteś studentem? Masz ciekawy pomysł na zajęcia z dziećmi lub lekcje z wykorzystaniem multimediów? To konkurs dla Ciebie!!

REGULAMIN KONKURSU „Cyfrowi Tubylcy – czyli zalety cyfrowych mediów i edukacji on-line”


I. Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs pt. „Cyfrowi Tubylcy – czyli zalety cyfrowych mediów i edukacji on-line”.
2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im H. Ch. Andersena w Olsztynie zwana dalej Organizatorem.

II. Cele konkursu:
• skłonienie do refleksji nad zaletami i wartością cyfrowych mediów i edukacji on-line

• kształtowanie wśród studentów postaw warunkujących kompetentne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie z wykorzystaniem Internetu i cyfrowych mediów
• kształtowanie wśród uczniów postaw warunkujących kompetentne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie z wykorzystaniem Internetu i cyfrowych mediów,
• podniesienie świadomości właściwego i kompetentnego wykorzystania Internetu,
• twórcze – w postaci konspektu - przedstawienie swoich przemyśleń na temat zalet i korzyści wynikających z korzystania z Internetu, cyfrowych mediów nie tylko w edukacji on-line, ale także w życiu prywatnym i rodzinnym.

III. Adresaci konkursu:
Zaproszenie do konkursu kierujemy do studentów z całej Polski zainteresowanych tematyką i celem konkursu.

IV. Tematyka prac:
1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu konspektu zajęć /scenariusza lekcji zgodnej z tematem konkursu.
2. Prace dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi.
3. Do każdej pracy należy dołączyć:
• wypełnioną metryczkę, którą należy dołączyć do pracy konkursowej - Załącznik nr 1,
• zgodę autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz wizerunku - Załącznik nr 2,
• zgodę autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie nadesłanej pracy - Załącznik nr 3,
- ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA znajdziesz tutaj : Załączniki do konkursu do pobrania

4. Zgłoszenia niekompletne i nieczytelne nie będą akceptowane.
5. Prace przesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nieprzedstawianymi wcześniej na innych konkursach.

V. Założenia organizacyjne:
1. Wymogi, które powinna spełniać praca:
• praca autorska, niepublikowana wcześniej
• konspekt zajęć do przeprowadzenia w grupie przedszkolnej lub na zajęciach z uczniami szkół podstawowych lub średnich
• praca zgodna z tematem konkursu.
2. Prace konkursowe należy dostarczyć na adres e-mail: konkurs.cyfrowitubylcy@gmail.com (w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 grudnia 2020) lub przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im H. Ch. Andersena w Olsztynie, ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn z dopiskiem „Cyfrowi Tubylcy”.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Prace dostarczone na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu, którym jest Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im H. Ch. Andersena w Olsztynie i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw oraz w ramach publikacji (też elektronicznych). Przesyłając pracę na konkurs autor pracy zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie przez Organizatora, w tym na zamieszczenie przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy oraz danych placówki.

VI. Ocena prac:
Decyzję o zakwalifikowaniu pracy do konkursu oraz oceny przyjętych prac pod względem merytorycznym i formalnym dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

VII. Ogłoszenie wyników konkursu:
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora do dnia 11.12.2020.
2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wynikach konkursu za pośrednictwem strony cyfrowarodzina.pl, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres, z którego została nadesłana praca.

VIII. Nagrody:
1. Dla zwycięzców i osób wyróżnionych Organizator przewiduje nagrody.
2. Wręczenie nagród nastąpi po 11.12.2020 – możliwy będzie osobisty odbiór w siedzibie Organizatora lub w siedzibie UWM w Olsztynie.