Regulamin konkursu - Dzieci

REGULAMIN KONKURSU „Internet uczy, bawi i rozwija – czyli zalety cyfrowych mediów i edukacji on-line”

I.Postanowienia ogólne:
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczno-literacki pt. „Internet uczy, bawi i rozwija – czyli zalety cyfrowych mediów i edukacji on-line”.
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im H. Ch. Andersena w Olsztynie zwana dalej Organizatorem.

II.Cele konkursu:
• skłonienie do refleksji nad zaletami i wartością cyfrowych mediów i edukacji on-line
• kształtowanie wśród uczniów postaw warunkujących kompetentne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie z wykorzystaniem Internetu i cyfrowych mediów,
• podniesienie świadomości właściwego i kompetentnego wykorzystania Internetu,
• twórcze przedstawienie swoich przemyśleń na temat zalet i korzyści wynikających z korzystania z Internetu, cyfrowych mediów nie tylko w edukacji on-line, ale także w życiu prywatnym i rodzinnym.

III. Adresaci konkursu:
Zaproszenie do konkursu kierujemy do uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej).

IV. Tematyka prac:

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej lub literackiej zgodnej z tematem konkursu.
Prace plastyczne i literackie dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi.
Do każdej pracy należy dołączyć:
• wypełnioną metryczkę, którą należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej – Załącznik nr 1,
• zgodę opiekuna prawnego/rodzica autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz wizerunku – Załącznik nr 2,
• zgodę opiekuna prawnego/rodzica autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie nadesłanej pracy – Załącznik nr 3,
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA znajdziesz tutaj : Załączniki do konkursu do pobrania

Zgłoszenia niekompletne i nieczytelne nie będą akceptowane.
Prace przesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nieprzedstawianymi wcześniej na innych konkursach.

V. Założenia organizacyjne:

Wymogi, które powinna spełniać praca plastyczna:
-format A3, A4,
-wykonana dowolną, trwałą techniką plastyczną, rysunek wykonany grafiką komputerową format A4
-zgodna z tematem konkursu.
Prace literackie powinny być dostarczone na adres email: konkurs.cyfrowitubylcy@gmail.com lub cyfrowarodzina@gmail.com najlepiej w formacie .doc lub .rtf
Prace konkursowe należy dostarczyć na adres e-mail: cyfrowarodzina@gmail.com (w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2020) oraz prace plastyczne przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im H. Ch. Andersena w Olsztynie, ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn z dopiskiem „Cyfrowi Tubylcy”.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
• Prace dostarczone na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu, którym jest Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im H. Ch. Andersena w Olsztynie i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw oraz w ramach publikacji (też elektronicznych). Przesyłając pracę na konkurs opiekun prawny/rodzic autora pracy zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie przez Organizatora, w tym na zamieszczenie przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy oraz danych placówki.

VI. Ocena prac:

Decyzję o zakwalifikowaniu pracy do konkursu oraz oceny przyjętych prac pod względem merytorycznym i formalnym dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Kryteria oceny:
• artystyczna: oryginalność, dobór środków i techniki plastycznej, walory artystyczne,
• merytoryczna: zgodność pracy z tematyką konkursu.

VII. Ogłoszenie wyników konkursu: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora do dnia 11.12.2020.
Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wynikach konkursu telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres, z którego została nadesłana praca.
Lista zwycięzców opublikowana będzie na stronie www.cyfrowarodzina.pl. Polecamy śledzić aktualności na stronie.

VIII. Nagrody:
Dla zwycięzców i osób wyróżnionych Organizator przewiduje nagrody:
tablety 10’ z klawiaturą i etui, Smart Bandy Xiaomi, głośniki bezprzewodowe 20W -40W, pamięci flash – Kingston 32 GB i 64 GB, tablety graficzne, słuchawki bezprzewodowe i inne liczne gadżety

Wręczenie nagród nastąpi po 11 grudnia 2020 po opublikowaniu listy Nagrodzonych osób - możliwy będzie osobisty odbiór w siedzibie Organizatora.

Więcej informacji na : Strona internetowa szkoły z informacją o konkursie

Głównym celem realizowanych na terenie szkół zajęć i oddziaływań jest rozwój kompetencji medialnych i informacyjnych oraz poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania - zarówno dzieci w młodszym wieku szkolnym, jak i uczniów starszych klasach. Mają one także na celu rozwijanie umiejętności radzenia sobie z agresją oraz konfliktami w cyfrowym świecie w sposób aprobowany społecznie, podnoszenie samooceny uczniów a także kształtowanie poczucia bezpieczeństwa.